Giá cho thuê

Nửa ngày (ít hơn 6 giờ) - nửa giá

City bikes
Ngày - 120,000 VND
Tuần - 600,000 VND
Thang - 1,800,000 VND
Tiền cọc khi bạn không có ID - 2,000,000 VND

Mountain bikes
Ngày - 240,000 VND VND
Tuần - 1,200,000 VND
Tháng - 3,600,000 VND
Tiền cọc khi bạn không có ID - 4,000,000 VND

Touring bikes
Ngày - 400,000 VND
Tuần - 2,000,000 VND
Tháng - 6,000,000 VND
Tiền cọc khi nào bạn không có ID - 6,000,000 VND

Đọc hơn mọi nơi cho thuê xe đạp